Hitotsu! Jinkaku kansei ni tsutomuru koto!

One! To strive for the perfection of character!

Hitotsu! Makoto no michi o mamoru koto!

One! To defend the paths of truth!

Hitotsu! Doryoku no seishin o yashinau koto!

One! To foster the spirit of effort!

  Hitotsu! Reigi o omonzuru koto!

One! To honor the principles of etiquette!

  Hitotsu! Kekki no yu o imashimuru koto!

One! To guard against impetuous courage!

Dojo_Kun.png

Upcoming Events
  • 19/02/2018 3:30 pmTraining Time @ Gympie Dojo
  • 21/02/2018 3:30 pmTraining Time @ Gympie Dojo
  • 23/02/2018 3:30 pmTraining Time @ Gympie Dojo
  • 24/02/2018QKA Events Table Official/Marshal course
  • 25/02/2018AFMA Tournament "Elite Youth Competition"
AEC v1.0.4
News Categories